Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Gebruiksvoorwaarden > Gebruiksvoorwaarden van Behavior Basics

Gebruiksvoorwaarden van Behavior Basics

Behavior Basics is een on-line kennisbank van de Stichting Constructionele Gedragsanalyse te Utrecht.

Door van deze website (voortaan te noemen Behavior Basics) gebruik te maken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden.

In het kort

 • Het gebruik van Bahavior Basics is gratis.
 • U mag de informatie niet zonder toestemming gebruiken voor commerciele doeleinden.
 • U mag één (1) lees-afdruk maken of één (1) digitale-kopie bewaren, maar de informatie niet verspreiden. Wilt u anderen op deze informatie attenderen, gebruik dan de gratis verzendservice 'Email dit item!'.
 • Gebruik van de informatie is geheel voor eigen risico. Behavior Basics is geen zelfhulp service.
 • U vrijwaart ons tegen (schade-)claims en procedures e.d.
 • Alle rechten voorbehouden.
 • Wilt u alle gebruiksvoorwaarden weten, dan kunt u deze hieronder lezen.


Algemene voorwaarden

 • Behavior Basics heeft uitsluitend een ideële doelstelling van kennisdeling en kennisontwikkeling. Als gebruiker van Behavior Basics dient u – met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van de Stichting Constructionele Gedragsanalyse en/of de respectievelijke auteurs- deze doelstelling te respecteren. Wij verwachten van zorgprofessionals, gedragswetenschappers en andere gebruikers dat zij naar vermogen een bijdrage leveren om deze doelstelling te realiseren, bijvoorbeeld door reacties, vragen, feedback.
 • Het gebruik van Behavior Basics is kosteloos. De inhoud is echter uitsluitend voor particulier gebruik zonder commerciële doeleinden van welke aard dan ook.
 • De inhoud die door/op Behavior Basics wordt gepresenteerd, moet worden beschouwd als een voorstel aan de wetenschappelijke wereld. De constructionele gedragsanalyse en haar toepassingen zijn nog in ontwikkeling. Hoewel bij de ontwikkeling van de constructionele gedragsanalyse gebruik is en wordt gemaakt van gevalideerde kennis uit de experimentele en toegepaste gedragsanalyse en zorgvuldige en langdurende klinische observaties, kan de informatie onjuist zijn of fouten bevatten. Daarenboven zijn de constructioneel-gedragstherapeutische behandelmethoden niet systematisch onderzocht op effecten, noch op beoogde, gunstige, noch op eventuele niet-beoogde, ongunstige. Er kan daarom niet gesproken worden van een empirisch gevalideerde behandelmethoden.
 • Sommige informatie die door/op Behavior Basics wordt gepresenteerd, betreft (reeds) achterhaalde of niet (meer) relevante of gevalideerde kennis en wordt uitsluitend gepresenteerd om historische redenen
 • Behavior Basics biedt in sommige gevallen de gebruiker de mogelijkheid om informatie toe te voegen. Deze informatie zal door de redacteur(en) van Behavior Basics worden beoordeeld op relevantie en gevoegelijkheid alvorens deze informatie wordt geplaatst. Behavior Basics kan informatie om welke redenen dan ook en zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • Behavior Basics biedt u de service om anderen te attenderen op informatie die in Behavior Basics is opgeslagen. Deze verzendservice distribueert via automatische e-mail een hyperlink naar de betreffende informatie. U blijft geheel verantwoordelijk voor hetgeen u via Behavior Basics verzendt.
 • U mag als gebruiker uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik van de informatie van Behavior Basics één (1) lees-afdruk maken of één (1) digitale-kopie bewaren. U mag deze informatie echter niet zelf verspreiden. Wilt u anderen op deze informatie attenderen, dan kunt u daarvoor de verzendservice van Behavior Basics gebruiken.
 • Het gebruik van Behavior Basics en/of de door Behavior Basics verstrekte informatie is niet bedoeld als zelfzorg of vervanging van professionele zorg. Gebruikers worden aangeraden om medische en/of psychologische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan een arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en zonodig professionele zorg te ontvangen.
 • U dient zich als gebruiker te realiseren dat de gedragstherapeutische methoden en technieken waarover in Behavior Basics informatie wordt verstrekt voorafgaande professionele training en supervisie bij de uitvoering vereisen en bij onoordeelkundig gebruik schade kunnen berokkenen.
 • De inhoud van Behavior Basics wordt (mede gezien het voorgaande) verschaft in de staat waarin deze zich bevindt en beschikbaar is, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschikt voor een bepaald doel, etc. Beslissingen die de gebruiker of een derde neemt op basis van de door Behavior Basics verschafte informatie zijn voor uw eigen verantwoording, rekening en risico.
 • De links naar externe websites die in Behavior Basics zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld voor het realiseren van een breed informatieaanbod. Behavior Basics heeft echter geen zeggenschap over de inhoud noch over de beschikbaarheid van de betreffende websites.
 • Het is niet toegestaan op de normale en/of beoogde werking van Behavior Basics te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Daaronder valt in ieder geval het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van Behavior Basics.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Behavior Basics (website en/of de inhoud) betekent inbreuk op de (intellectuele) eigendomsrechten. Eventuele schade wordt verhaald.
 • Behavior Basics houdt zich het recht voor om gebruikers die de ideële doelstelling of deze gebruiksvoorwaarden niet naleven, de toegang te ontzeggen dan wel de toegang tot Behavior Basics te blokkeren of te beperken.
 • Behavior Basics kan niet garanderen dat de website foutloos en onderbroken zal functioneren, noch dat deze beschikbaar is of beschikbaar blijft.
 • Behavior Basics spant zich in om de website te beveiligen tegen virussen, malware, addware, spam, etc. Gezien het potentiële risico van inbreuk op deze beveiliging, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)
 • De Stichting Constructionele Gedragsanalyse is als uitgever van Behavior Basics niet aansprakelijk voor direct en/of indirecte, materiele en/of immateriële schade of gevolgschade, noch voor u als gebruiker noch voor derden, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt met – in de ruimste zin- ? het gebruik en/of de inhoud van Behavior Basics. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien de Stichting Constructionele Gedragsanalyse op de hoogte was (gesteld) of op de hoogte had kunnen zijn van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
 • Dientengevolge zult u als gebruiker de Stichting Constructionele Gedragsanalyse, haar bestuurders en/of medewerkers, haar vertegenwoordigers en de auteurs van de informatie beschermen tegen en vrijwaren van schadeclaims, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en maatregelen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand en andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van Behavior Basics, uw misbruik of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden.

  (Intellectuele) eigendomsrechten
 • De Stichting Constructionele Gedragsanalyse behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op Behavior Basics aangeboden informatie, tenzij anders expliciet aangegeven.
 • Van de informatie die met toestemming van Behavior Basics door u aan de inhoud van Behavior Basics wordt toegevoegd, draagt u de rechten aan de Stichting Constructionele Gedragsanalyse over tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • U mag als gebruiker uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik van de informatie van Behavior Basics één (1) lees-afdruk maken of één (1) digitale-kopie bewaren. Voor het overige is het niet toegestaan informatie die op Behavior Basics wordt aangeboden te kopiëren, te downloaden, op te slaan op digitale gegevensbestanden of op enigerlei wijze of in enige vorm openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Constructionele Gedragsanalyse of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende auteur.
 • U mag als gebruiker conform de standaarden die in de wetenschappelijke wereld gebruikelijk zijn, de informatie van Behavior Basics citeren of parafraseren. Er wordt daarbij altijd vermelding gemaakt van de oorspronkelijke auteur en bron conform de bovengenoemde standaarden.
 • Alle rechten van de software waarmee Behavior Basics is gemaakt en wordt onderhouden, zijn voorbehouden aan de respectievelijke leveranciers/ rechthebbenden.
 • Het is niet toegestaan om de vormgeving van Behavior Basics te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

  Jurisdictie
  Op het gebruik van Behavior Basics en de door of via Behavior Basics verstrekte informatie is het Nederlands Recht van toepassing en is in het geval van geschillen de Rechtbank van Utrecht bevoegd te oordelen.


Stichting Constructionele Gedragsanalyse

Utrecht, 20 oktober 2007Klik hier Om alle items te bekijken Gebruiksvoorwaarden Categorie:


File Attachments of Article Bijlage(n)

Er zijn geen bijlagen bij dit item